Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Be Green Techniek

Adres: Ottolaan 8-1, 9207JR te Drachten

KvK: 69537461

Btw-id: NL001415094B36

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die die via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds Be Green Techniek gevestigd te Ottolaan 8-1, 9207JR, Drachten (hierna: “Be Green Techniek”) als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “producten”) door Be Green Techniek aan afnemer.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover Be Green Techniek die met de afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Be Green Techniek heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Be Green Techniek te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een verklaring waarin deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4 Be Green Techniek wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.6 Ingeval van nietige of vernietigde bepalingen zullen partijen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft

1.7 Indien Be Green Techniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Be Green Techniek zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Aanbiedingen kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. Be Green Techniek heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.

2.3 Aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, komen, behoudens een andersluidende mededeling van Be Green Techniek, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens die door Be Green Techniek worden verstrekt, al of niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, op websites en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen van Be Green Techniek zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

3.2 De prijzen van Be Green Techniek en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien Be Green Techniek na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te berekenen.

Artikel 4. Transport, levertijd, levering, retourprocedure

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van bestelde producten naar het afleveradres in opdracht van Be Green Techniek.

4.2 Onder levertijd wordt verstaan een door Be Green Techniek genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste weten van Be Green Techniek opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. Be Green Techniek spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.

4.3 Opgegeven en/of overeengekomen levertijden houden niet een fatale termijn in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer Be Green Techniek daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.

4.4 Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Als sprake is van andere omstandigheden dan Be Green Techniek bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan zij de levertijd verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

4.6 Be Green Techniek behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten af te leveren waarbij de hierna in artikel 6. genoemde betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

4.7 Tenzij anders overeengekomen vindt aflevering plaats op het adres waar afnemer zijn geregistreerde kantooradres heeft.

4.8 Tenzij anders is overeengekomen is levering van de producten geschied op het moment dat die producten door een vervoerder in opdracht van Be Green Techniek op het afleveradres zijn afgeleverd. Als het transport in opdracht van afnemer geschiedt, gelden de producten als geleverd op het moment dat de producten aangeboden worden aan de transporteur door Be Green Techniek.

4.9 Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het afleveradres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.

4.10 Be Green Techniek restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door Be Green Techniek en de retourzending geschiedt conform de door Be Green Techniek gestelde voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Be Green Techniek geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 5. Risico-overgang

5.1 Vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de afnemer. Vanaf het moment van levering draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

5.2 Wanneer afnemer het transport op zich neemt, draagt afnemer vanaf het aanbieden van de door Be Green Techniek aan de transporteur geleverde producten het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook, waaronder tevens het risico van opslag, laden, transport en lossen.

Artikel 6. Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid

6.1 Tenzij anders overeengekomen stuurt Be Green Techniek, in plaats van een papieren factuur per post, uitsluitend facturen in elektronisch format per e-mail aan afnemer.

6.2 Betaling dient te geschieden voor levering of tijdens levering van de producten in de valuta die op de factuur vermeld staat, tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen.

6.2 De volledige vordering tot betaling van Be Green Techniek op afnemer is onmiddellijk opeisbaar als:

a) een betalingstermijn is verstreken;

b) een faillissement of surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;

c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;

d) afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;

e) jegens of namens afnemer het verzoek wordt gedaan te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele te worden gesteld.

6.3 Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

6.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer van rechtswege onmiddellijk in verzuim en is deze de wettelijke rente voor handelstransacties (ex art. 6:119a BW) over het volledige factuurbedrag verschuldigd met een minimum van €40. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.

6.5 Afnemer is niet bevoegd op een vordering van Be Green Techniek enig bedrag wegens een door afnemer gestelde tegenvordering, al dan niet opeisbaar, op Be Green Techniek in mindering te brengen of te verrekenen, tenzij sprake is van faillissement van Be Green Techniek.

6.6 Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van Be Green Techniek de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit vastgestelde bedrag te boven gaan.

6.7 Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens Be Green Techniek rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Be Green Techniek in redelijkheid mag vermoeden dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Be Green Techniek naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht:

a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) leveringen (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten onverminderd het recht van Be Green Techniek gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Be Green Techniek om van de afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.8 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer gehouden op eerste verzoek van Be Green Techniek een door Be Green Techniek verlangde voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens Be Green Techniek. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Be Green Techniek het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering Be Green Techniek schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. Be Green Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan Be Green Techniek retourneren.

7.2 Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 7.1 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij bekend is geworden met een gebrek, dan wel van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, Be Green Techniek daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer Be Green Techniek in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.

7.3 Indien de klacht door Be Green Techniek gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van Be Green Techniek, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het profijt dat de afnemer intussen daarvan heeft gehad en kan door Be Green Techniek daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.4 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van Be Green Techniek die producten zijn veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met instemming van Be Green Techniek is geschied.

7.5 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is Be Green Techniek gerechtigd de kosten die zij terzake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Be Green Techniek.

7.6 Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na de betalingstermijn schriftelijk bij Be Green Techniek hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan Be Green Techniek.

Artikel 8. Garantie

8.1 Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door Be Green Techniek worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van Be Green Techniek niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor Be Green Techniek.

8.2 Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door Be Green Techniek worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.

8.3 De garantie in artikel 8.2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.

8.4 De afnemer kan zich alleen op de rechten uit artikel 8.1 en 8.2 beroepen, indien hij Be Green Techniek:

– conform artikel 7. schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt; en

– aannemelijk maakt dat er een gebrek is; en tevens

– alle medewerking verleent om Be Green Techniek in staat te stellen een gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

8.5 Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan Be Green Techniek retourneren. In dat geval wordt Be Green Techniek geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.

8.6 De gebrekkige producten, die door Be Green Techniek zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van Be Green Techniek.

8.7 De stelling dat Be Green Techniek een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit een met Be Green Techniek gesloten overeenkomst voortvloeien.

8.8 Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is Be Green Techniek in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

9.2 Behalve tot nakoming van de garantieplicht door Be Green Techniek overeenkomstig het artikel 8.1 en 8.2 bepaalde en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van Be Green Techniek (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe, indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Be Green Techniek en behoudens de aansprakelijkheid die door Be Green Techniek uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, of er nu sprake moet worden geacht van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Be Green Techniek niet verder reiken dan tot vergoeding van het factuurbedrag dat de afnemer aan Be Green Techniek verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).

9.3 Be Green Techniek is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

9.4 Afnemer vrijwaart Be Green Techniek voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door Be Green Techniek aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.

9.5 Afnemer vrijwaart Be Green Techniek voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.

9.6 Het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.5 geldt op gelijke wijze voor de ondergeschikten van Be Green Techniek.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen Be Green Techniek en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Be Green Techniek, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die Be Green Techniek op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Be Green Techniek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van door Be Green Techniek geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 Afnemer is verplicht de producten die Be Green Techniek onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van Be Green Techniek en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.

10.4 Be Green Techniek is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, een van de gevallen in artikel 6.2 genoemd van toepassing zijn of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Be Green Techniek te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Be Green Techniek.

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Be Green Techniek toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Be Green Techniek de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

11.2 De rechten op de in artikel 11.1 genoemde gegevens blijven eigendom van Be Green Techniek ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Be Green Techniek worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Be Green Techniek naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.

12.2 Afnemer is in geval van overmacht slechts na het verstrijken van zes maanden tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

12.3 Van overmacht aan de zijde van Be Green Techniek is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Be Green Techniek, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, die buiten de schuld of het risico van Be Green Techniek ontstaan.

12.4 Be Green Techniek zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het moment van intreden van overmacht.

Artikel 13. Mededelingen

13.1 Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.

13.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen).

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.